મુખ્ય સેવીકા વર્ગ ૩ ની સીધી ભરતી ફક્ત મહિલા માટે

SHARE WITH LOVE
 • 16
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  16
  Shares

મુખ્ય સેવીકા વર્ગ ૩ ની સીધી ભરતી ફક્ત મહિલા માટે

Advt NoTitleENDS ON (dd/mm/yyyy)FeesContact Info. ફોર્મ ભરો
 વધુ માહિતી
GPSSB/201819/1મુખ્ય સેવીકા – 20181912/09/2018 23:59:00100079 232 58563ApplyDetails

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ

Written Exam Preparation Tips

Dear Job Seekers! Here in this webpage we shall discuss Written Exam Preparation Tips Tricks while candidates appear before their written examinations. It is not an easy task to crack a written exam either in any government or private sector because vacancies seldom very less instead of eligible applicants.

Most of candidates think that they will crack the particular written examination as per their performance but no one knows that other contenders did well than them that is why merit goes up because there is a lot of difference between reality and fantasy.

 

Gujarat Panchayat Service Selection Board GPSSB Admit Card / Hall Ticket 2018 Download for Mukhya Sevika Call Letter available here. GPSSB Chief Sevika Exam Date & centre will be announced soon at online. Dear Applicants are you searching for GPSSB Mukhya Sevika Selection process, GPSSB Mukhya Sevika Eligibility, GPSSB Mukhya Sevika Document verification, and Written Examination Details also get mentioned under the page. GPSSB Mukhya Sevika Answer Key, GPSSB Mukhya Sevika Result, Cut off, Merit List and for more details given here. Aspirant are you searching for GPSSB Mukhya Sevika Written Examination provide our page.

GPSSB Mukhya Sevika 2018 Admit Card / Hall Ticket

Be ready with the login information like Registration Number, Date of Birth etc. from GPSSB Mukhya Sevika 2018 Admit Card. Appear for the written exam with proper exam preparation by referring the study material provided here to score good marks. Prepare well according to the topics mentioned below. Practice Gujarat PSSB Previous Papers for various subjects to crack the exam easily. Have a glance at our page for instant updates on GPSSB Mukhya Sevika Recruitment Admit Card.

GPSSB Mukhya Sevika 2018 Hall Ticket / Admit Card Summary 
Name of Exam Mukhya Sevika
Board of Organization Gujarat Panchayat Service Selection Board GPSSB
No of Vacancy 275 Posts
Date of ExamUpdate Soon
Official Website ojas.gujarat.gov.in
Category Admit Card / Hall Ticket

PSSB Mukhya Sevika 2018 Written Examination Details

Syllabus for GPSSB Mukhya Sevika 2018

General Knowledge

English Grammar

Gujarati Language & Grammar

Concerned Subjects

Exam Pattern for GPSSB Mukhya Sevika 2018

S.No.Examination TypeSubject NamesMax. MarksTest Duration
1.Objective Type(Mutiple Choice Questions)General Knowledge251 Hour
2.English Grammar20
3.Gujarati Language & Grammar20
4.Concerned Subjects35
Total100

 


SHARE WITH LOVE
 • 16
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  16
  Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.