કરજણ યોજનાના ઇજનેર પાસેથી વડોદરા સિંચાઇનો ચાર્જ લઇ લેવાયો

SHARE WITH LOVE
 • 24
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  24
  Shares

રાજપીપળા કરજણ જળાશય યોજના ના કાર્યપાલક ઇજનેર જે. ડી. વાધેલાને વડોદરા સિંચાઇ યોજનાની કચેરીનો ઇનચાર્જ તરીકેનો ચાર્જ સોપાયા બાદ તેઓ પાસેથી ચાર્જ લઇને અચાનક જ તેઓનો ચાર્જ ૫ મી નવેમ્બર ના રોજ એસ.એમ. પટેલ કાર્યપાલક ઇજનેર ને સોંપવામાં આવાતાઆ ચાર્જ વિવાદનું કેન્દ્ર બન્યુ છે. ચાર્જ લેનાર કા. પા. ઇજનેર વલસાડથી વડોદરા સુધી અપડાઉન કરે છે તેમજ તેઓ પાસે અંકલેશ્વરમાં પણ મધ્યમ સિંચાઇ યોજનાનો ચાર્જ અગાઉ થી જ છે. તો આ એક જ અધિકારી પાસેત્રણ ત્રણ જગ્યાનો ચાર્જ હોવાથીએ પોતાની ફ્રજ કઇ રીતે બજાવશે ? એ પ્રશ્ન ચર્ચા નો વિષય બન્યો છે .

તેમજ આ કચેરી ની કર્મચારીઓ ની નિવૃત્તિ બાદ પણ તેઓને કરાર આધારિત નિયુક્તિઓ અપાઈ રહી છે તે પણ ચર્ચા નો વિષય બન્યો છે.

રાજપીપળા કરજણ જળાશય યોજના ના કાર્યપાલક ઇજનેર વાધેલા ને સિંચાઇ યોજના વડોદરા નો વધારે નો ચાર્જ સોપવામાં આવ્યો હતો તેઓ કોરોના ની લપેટમાંમા સપડાતા રજા ઉપર જતા તેમના હસ્તક નો ચાર્જ વલસાડ ના કાર્યપાલક ઇજનેર   એસ.એમ. પટેલને સોંપવામાં આવ્યો હતો. જયારે કા.પા. ઇજનેર વાધેલા પોતાની ફ્રજ ઉપર તા ૨ જી નવેમ્બર ના રોજ રજા ઉપર થી કચેરી મા હાજર થયા હતા ત્યારે ચાર્જ ટ્રાન્સફ્ર ર્સિટફ્કિેટ સહિત ની તમામ કામગીરી કચેરી ના નિયમોનુસાર થઇ હતી, ત્યારે અચાનક જ તા ૫ મી ના રોજ તેમના પાસે થી ચાર્જ લઇને એસ.એમ. પટેલ ને સોંપવામાં આવેલ આવુ કેમ ? બેજ દિવસ મા આટલા મોટા ફ્ેરફર કેમ કરાયા ? કાર્યપાલક ઇજનેર એસ.એમ.પટેલ ત્રણ ત્રણ જગ્યાએ પોતાની ફરજ કઇ રીતે બજાવસે ?

રાજપીપળા ના કાર્યપાલક ઇજનેર વાધેલા પાસે થી ચાર્જ લઇને કેમ અનય અધિકારી ને સોંપવામાં આવ્યો આ વાત સરકારી આલમમાં ભારે ચર્ચાસ્પદ બનેલ છે. એવી ચર્ચા ઓએ પણ જોર પકડયું છે કે વડોદરા ખાતે ની સિંચાઇ યોજનાની કચેરીનો તમામ વહીવટ નિવૃત્ત કર્મચારીઓ કે જેઓ પોતાની વગ વાપરીને કરાર આધારિત અગિયાર માસ માટે ફ્રી થી નિવૃત્તિ પછી કામ કરી રહ્યા છે તેઓજ આખી કચેરી ચલાવી રહ્યા છે. આ નિવૃત્ત કર્મચારીઓ કોના ઇસારે કામ કરી રહ્યા છે ?

source


SHARE WITH LOVE
 • 24
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  24
  Shares