છોટાઉદેપુર : સાંસદ ગીતાબેન રાઠવા એ વિકાસના કામોમાં થતી ગેરરીતી ના કારણે આદિવાસીને લાભ મળતા ન હોય તપાસ ની માંગ

SHARE WITH LOVE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

છોટાઉદેપુર : સાંસદ ગીતાબેન રાઠવા એ વિકાસના કામોમાં થતી ગેરરીતી ના કારણે આદિવાસીને લાભ મળતા ન હોય તપાસ ની માંગ કરી છે

સાંસદ ગીતાબેન રાઠવા એ ૧૦ વર્ષના કામોની તપાસ માટે જીલ્લા કલેકટર ને લખ્યો પત્ર : કચેરીમાં દોડ ધામ


SHARE WITH LOVE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published.