ભરૂચ: ઝગડિયા ના કપાટ ગામે સેવાસેતુ કાર્યક્રમ પુનઃ યોજવા માંગ ઈન્ટરનેટ બંદ હોવાથી પૂર્તિ કાર્યવાહી થવા પામી નથી

SHARE WITH LOVE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ભરૂચ: ઝગડિયા ના કપાટ ગામે યોજાયેલા  સેવાસેતુ કાર્યક્રમ પુનઃ યોજવા માંગ ઈન્ટરનેટ સર્વર બંદ હોવાથી પૂર્તિ કાર્યવાહી થવા પામી નથી

sandesh: 29/11/2019

SHARE WITH LOVE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published.