દાહોદ : સાંસદ જશવંતસિંહ ભાભોરે પેટ્રોલિયમ ક્ષેત્રની કંપનીઓ એ કેટલો મેડિકલ ઓક્સિજન બધારજ્ય અને આદિવાસી ક્ષેત્ર માં સપ્લ્યા કર્યો તેની માહિતી માંગી

SHARE WITH LOVE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

દાહોદ : સાંસદ જશવંતસિંહ ભાભોરે પેટ્રોલિયમ ક્ષેત્રની કંપનીઓ એ કેટલો મેડિકલ ઓક્સિજન બધારજ્ય અને આદિવાસી ક્ષેત્ર માં સપ્લ્યા કર્યો તેની માહિતી માંગી

LOK SABHA 

UNSTARRED QUESTION NO.222  

TO BE ANSWERED ON 19th JULY, 2021  

LMO supplied by Petroleum Sector Companies  

222. SHRI NALIN KUMAR KATEEL:  

SHRI JASWANT SINGH BHABHOR:  

पेोलयम एवंाकतक गैस मंी 

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:  

(a) whether Petroleum sector companies, across the country, belonging to the Public as  well as the Private sectors, have supplied the life-saving Liquid Medical Oxygen (LMO)  to the country, if so, the details thereof, State-wise during the last three months;  

(b) the number of Oxygenated Beds established by the Petroleum sector in the country  so far, State-wise;  

(c) whether there is any plan to open hospitals with oxygen beds in the backward and  tribal areas of Gujarat; and  

(d) the details of the plan of the Government for opening more oxygen bottling and re filling plants in Gujarat at the same time?  

ANSWER  

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS  (SHRI RAMESWAR TELI)  

(a) Indian Oil Corporation Limited (IOCL) arranged transportation of LMO by their  owned/contracted tankers/ISO containers from source to respective State including  transportation of LMO received from various countries as gratis. State-wise details of  LMO transported by IOCL are given in Annexure-1.  

(b) State-wise number of beds established/supported in hospitals and other facilities  by the Petroleum sector Oil Companies in the country is given in Annexure-2.  

(c) Oxygen arrangements are being supported all across the country including  Gujarat.  

(d) 59 Pressure Swing Adsorption (PSA) oxygen generation plants are being  installed by the Government of India in the State of Gujarat covering all the districts in  the State.  

**** 

ANNEXURE – 1  

Annexure referred to in reply to part (a) of Lok Sabha Unstarred question  No.222 for 19.7.2021 asked by Shri Nalin Kumar Kateel and Shri Jaswant  Singh Bhabhor, MPs regarding LMO supplied by Petroleum Sector  Companies  

LMO Transportation Status (State Wise) as on 30.06.21(Closing)  

Sr No State Cum. uplifting  (MT)
Delhi 507 
Madhya Pradesh 258 
Bihar 404 
Uttar Pradesh 180 
Rajasthan 318 
Karnataka 2171 
Jammu & Kashmir 200 
Kerala 95 
Punjab 456 
10 Andhra Pradesh 1100 
11 Uttarakhand 180 
12 Haryana 140 
13 Goa 382 
14 Tamil Nadu 1000 
15 West Bengal 296 
 Total 7687

ANNEXURE – 2 

Annexure referred to in reply to part (b) of Lok Sabha Unstarred question No.222 for  19.7.2021 asked by Shri Nalin Kumar Kateel and Shri Jaswant Singh Bhabhor, MPs  regarding LMO supplied by Petroleum Sector Companies  

 Number of beds established/supported by Petroleum Sector Oil Companies 

SR  NO.STATE/UTIOCL BPCL HPCL ONGC EIL OIL IGL NRL CPCL
ANDHRA PRADESH 19 
ASSAM 112 147 25 125 
BIHAR 31 
DELHI 300 
GOA 
GUJARAT 10 47 
HARYANA 28 
KARNATAKA 165 
KERALA 200 
10 MADHYA PRADESH 50 
11 MAHARASHTRA 300 244 
12 ODISHA 16 
13 TAMIL NADU 25 60 
14 TRIPURA 
15 UTTAR PRADESH 104 
16 UTTARAKHAND 28 
17 WEST BENGAL 30 
UNION TERRITORIES 
PUDUCHERRY 
 TOTAL 303 250 465 533 28 25 300 125 60 

SHARE WITH LOVE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •