બારડોલી : સંસદ પ્રભુ વસાવા એ કોરોના કાળ દરમિયાન લોકોને રોજગારી ની તકલીફ પડી હોવાથી, સરકાર દ્વારા ઉઠાવેલ પગલાની માહિતી લોકસભા માં માંગી

SHARE WITH LOVE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

બારડોલી : સંસદ પ્રભુ વસાવા એ કોરોના કાળ દરમિયાન લોકોને રોજગારી ની તકલીફ પડી હોવાથી, સરકાર દ્વારા ઉઠાવેલ પગલાની માહિતી લોકસભા માં માંગી

GOVERNMENT OF INDIA 

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT 

LOK SABHA 

UNSTARRED QUESTION NO. 88 

TO BE ANSWERED ON 19TH JULY, 2021 

EMPLOYMENT AVENUES 

88. SHRI PARBHUBHAI NAGARBHAI VASAVA: 

Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state: 

(a) the plan of the Government to provide more and more employment avenues  as a large number of people have faced the problems in jobs and self employment during corona pandemic; and 

(b) if so, the details thereof? 

ANSWER 

MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT 

(SHRI BHUPENDER YADAV) 

(a) to (b): Government of India has taken a number of initiatives for promoting  employment generation in the country during corona pandemic. Financial  package of more than rupees twenty seven lakh crore under “Aatma Nirbhar  Bharat” has been launched interalia, to create employment opportunities for  migrant workers, workers of organized and unorganized sector, strengthening of  MSME sector and promoting rural economy. It includes number of initiatives for  all these sectors. 

Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana (ABRY) has been launched w.e.f. 1st October,  2020 to incentivize employers for creation of new employment along with social  security benefits and restoration of employment. This scheme being implemented  through EPFO seeks to reduce the financial burden of the employers and  encourages them to hire more workers. Under ABRY, Government of India is  providing for a period of two years, both the employees’ share (12% of wages) and  employers share’ (12% of wages) of contribution or only employees’ share of  contribution depending on employment strength of the EPFO registered  establishments, for new employees whose monthly wage is less than Rs. 15,000/- per month. The new employees under the scheme include those who lost their  jobs during Covid-19 and didn’t join in any EPF covered establishment upto  30.09.2020. The terminal date for registration of beneficiary under the scheme  has been extended from 30th June, 2021 to 31st March, 2022.

Under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY), Government of India has  contributed both 12% employer’s share and 12% employee’s share under  Employees Provident Fund (EPF), totaling 24% of the wage for the wage month  from March to August, 2020 for the establishments having upto 100 employees 

with 90% of such employees earning less than Rs. 15000/-. This has helped in  providing employment in EPFO registered establishments during post Covid  period. 

Statutory PF contribution of both employer and employee was reduced to 10%  each from existing 12% each for all establishments covered by EPFO for three  months i.e. May to July 2020. 

PM- SVANidhi Scheme has facilitated collateral free working capital loan upto  Rs.10,000/- for one-year tenure to street vendors, to help them resume their  businesses.  

RBI and Government of India have introduced measures to infuse liquidity in the  economy to sustain the market economy and raise the level of employment.  

Besides above, Government has taken various other steps for generating  employment in the country like encouraging various projects involving substantial  investment and through public expenditure on schemes like Prime Minister’s  Employment Generation Programme (PMEGP), Mahatma Gandhi National Rural  Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), Pt. Deen Dayal Upadhyaya Grameen  Kaushalya Yojana (DDU-GKY) and Deendayal Antodaya Yojana-National Urban  Livelihoods Mission (DAY-NULM). Wage under MGNREGS has been increased from  Rs. 182 per day to Rs. 202 per day. 

Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) is being implemented by the Government  inter alia, for facilitating self-employment. Under PMMY collateral free loans upto  Rs. 10 lakh, are extended to micro/small business enterprises and to individuals  to enable them to setup or expand their business activities. 

Earlier Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana (PMRPY) was launched to  incentivise employers for creation of new employment. Under the scheme,  Government of India is paying Employer’s contribution i.e. 12% for a period of  three years to the new employees earning upto Rs. 15,000/- through EPFO. The  terminal date for registration of beneficiary through establishment was 31st  March 2019. The beneficiaries registered upto 31st March, 2019 will continue to  receive the benefit for 3 years from the date of registration under the scheme i.e.  upto 31st March, 2022.  

Besides these initiatives, flagship programmes of the Government such as Make  in India, Digital India, Swachh Bharat Mission, Smart City Mission, Atal Mission for  Rejuvenation and Urban Transformation, Housing for All, Infrastructure  development and Industrial corridors have the potential to generate productive  employment opportunities.  

*****


SHARE WITH LOVE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •