ઝગડિયાની સિકા ઇન્ડિયા પ્રા. લીને ક્લોઝર નોટિસ વેસ્ટનો ગેરકાયદેસર નિકાલ કરતા આકરી કાર્યવાહી

SHARE WITH LOVE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

જેસીબી દ્વારા ખાડાઓ કરીને વેસ્ટને દાટી દઈ નિકાલ કરતા હતા

ની સિકા ઇન્ડિયા પ્રા. લી. નામની કમ્પનીને ક્લોઝર નોટિસ ફટકારાઇ છે કંપની દ્વારા પોતાનો વેસ્ટને jજેસીબી દ્વારા ખાડાઓ કરી જમીન માં દાટી નિકાલ કરી રહ્યા છે.આ બાબતની પ્રકૃતિ સુરક્ષા મંડળ દ્વારા સ્થળ તપાસ કરાતા જગ્યા પર જેસીબી દ્વારા ખાડાઓ કરી તેમાં મોટા પાયે તેમનું તેમનું વેસ્ટ છેલ્લા બે દિવસ થી દાટી રહ્યા હતા અને હજુ મોટા પાયે વેસ્ટ પડેલું હતું જે દાટવા નું બાકી પડેલ હતું.

જે અંગે પ્રકૃતિ સુરક્ષા મંડળ દ્વારા જીપીસીબીને જાણ કરાઈ હતી અને અને જીપીસીબી  દ્વારા તાપસ હાથ ધરાઈ હતી જે અનુસનધાને જીપીસીબી દ્વારા દન્ડ સહિત ક્લોઝર નોટિસ અપાઈ છે. ઝઘડીયાની સિકા ઇન્ડિયા કમ્પનીના અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ અમો અમારો વધેલ રેતી અને સિમેન્ટ (જે એમનો વેસ્ટ છે) એ નિકાલ કરી રહ્યા છીએ.


SHARE WITH LOVE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •