દાહોદ લોકસભા બેઠકના પરીણામો (1962 થી 2014 )

SHARE WITH LOVE
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares

વર્ષ 1962
કુલ મતદાન 443761
મતદાનની ટકાવારી 56.45 %
વિજેતા ઉમેદવાર હિરાભાઇ બારીયા
મળેલા મત 107348
પક્ષ સ્વતંત્ર પક્ષ
હરીફ ઉમેદવાર નરસિંહભાઇ હટિલા
મળેલા મત 102935
પક્ષ કોંગ્રેસ
વર્ષ 1967
કુલ મતદાન 381542
મતદાનની ટકાવારી 58.23 %
વિજેતા ઉમેદવાર બી આર પરમાર
મળેલા મત 113926
પક્ષ સ્વતંત્ર પક્ષ
હરીફ ઉમેદવાર એલ બી પટેલ
મળેલા મત 105842
પક્ષ સ્વતંત્ર પક્ષ
વર્ષ 1971
કુલ મતદાન 449130
મતદાનની ટકાવારી 38.87 %
વિજેતા ઉમેદવાર ભલજીભાઇ ડામોર 
મળેલા મત 95186
પક્ષ નેશનલ કોંગ્રેસ
હરીફ ઉમેદવાર સોમજીભાઇ ડામોર
મળેલા મત 68276
પક્ષ કોંગ્રેસ
વર્ષ 1977
કુલ મતદાન 508990
મતદાનની ટકાવારી 36.18 %
વિજેતા ઉમેદવાર સોમજીભાઇ ડામોર 
મળેલા મત 89238
પક્ષ કોંગ્રેસ
હરીફ ઉમેદવાર ગોવિંદભાઇ નિનામા
મળેલા મત 86145
પક્ષ ભા, લોકદળ
વર્ષ 1980
કુલ મતદાન 590075
મતદાનની ટકાવારી 39.40%
વિજેતા ઉમેદવાર સોમજીભાઇ ડામોર 
મળેલા મત 134226
પક્ષ કોંગ્રેસ (આઇ)
હરીફ ઉમેદવાર ગોવિંદભાઇ નિનામા
મળેલા મત 57103
પક્ષ જનતાપાર્ટી
વર્ષ 1984
કુલ મતદાન 667758
મતદાનની ટકાવારી 39.71%
વિજેતા ઉમેદવાર સોમજીભાઇ ડામોર
મળેલા મત 169944
પક્ષ કોગ્રેસ
હરીફ ઉમેદવાર નરસિંહભાઇ હટીલા
મળેલા મત 55207
પક્ષ જનતા પાર્ટી
વર્ષ 1989
કુલ મતદાન 841474
મતદાનની ટકાવારી 40.33%
વિજેતા ઉમેદવાર સોમજીભાઇ ડામોર
મળેલા મત 168774
પક્ષ કોગ્રેસ
હરીફ ઉમેદવાર સુમનભાઇ ભાંભોર
મળેલા મત 141015
પક્ષ જનતાદળ
વર્ષ 1991
કુલ મતદાન 844143
મતદાનની ટકાવારી 34.33 %
વિજેતા ઉમેદવાર સોમજીભાઇ ડામોર
મળેલા મત 155707
પક્ષ કોગ્રેસ
હરીફ ઉમેદવાર સુમનભાઇ ભાંભોર
મળેલા મત 105998
પક્ષ ભાજપ
વર્ષ 1996
કુલ મતદાન 1006608
મતદાનની ટકાવારી 30.65%
વિજેતા ઉમેદવાર સોમજીભાઇ ડામોર
મળેલા મત 172045
પક્ષ કોંગ્રેસ
હરીફ ઉમેદવાર સુમનભાઇ ભાંભોર
મળેલા મત 104463
પક્ષ ભાજપ
વર્ષ 1998
કુલ મતદાન 1015317
મતદાનની ટકાવારી 53.39%
વિજેતા ઉમેદવાર સોમજીભાઇ ડામોર
મળેલા મત 276011
પક્ષ કોગ્રેસ
હરીફ ઉમેદવાર તેરસિંહ ડામોર
મળેલા મત 161731
પક્ષ ભાજપ
વર્ષ 1999
કુલ મતદાન 1020262
મતદાનની ટકાવારી 46.44%
વિજેતા ઉમેદવાર બાબુભાઇ કટારા
મળેલા મત 232288
પક્ષ ભાજપ
હરીફ ઉમેદવાર સોમજીભાઇ ડામોર
મળેલા મત 219857
પક્ષ કોંગ્રેસ
વર્ષ 2004
કુલ મતદાન 1028979
મતદાનની ટકાવારી 43.99 %
વિજેતા ઉમેદવાર બાબુભાઇ કટારા
મળેલા મત 228133
પક્ષ ભાજપ
હરીફ ઉમેદવાર પ્રભાબેન તાવિયાડ
મળેલા મત 227783
પક્ષ કોંગ્રેસ
વર્ષ 2009
કુલ મતદાન 1212066
મતદાનની ટકાવારી 56.39 %
વિજેતા ઉમેદવાર પ્રભાબેન તાવિયાડ
મળેલા મત 250586
પક્ષ કોંગ્રેસ
હરીફ ઉમેદવાર સોમજીભાઇ ડામોર
મળેલા મત 192050
પક્ષ ભાજપ
વર્ષ 2014
કુલ મતદાન 1411765
મતદાનની ટકાવારી 63.85 %
વિજેતા ઉમેદવાર જસવંત ભાભોર
મળેલા મત 511111
પક્ષ ભાજપ
હરીફ ઉમેદવાર પ્રભાબેન તાવિયાડ
મળેલા મત 280757
પક્ષ કોંગ્રેસ

SHARE WITH LOVE
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.