દલિત અને આદિવાસી સમાજનું જમીન અધિકાર ઝુંબેશના નેજા હેઠળ સંમેલન

SHARE WITH LOVE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

નવેમ્બેર મહિનાના ૨૦૧૮ ખાતે આદિવાસી અને દલિત સમાજનું મહા સંમેલન યોજવામાં આવ્યું


SHARE WITH LOVE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published.