સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની વાસ્તવિકતા : PART-3 ઝરવાણી ગામના આગેવાન ગોરધનભાઈ સાથેની વાતચીત.એમના ગામના લોકો અને યુવાઓના વિચારો તેમજ ત્યાંની વાસ્તવિકતા સાંભળો.

SHARE WITH LOVE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની વાસ્તવિકતા : PART-3 ઝરવાણી ગામના આગેવાન ગોરધનભાઈ સાથેની વાતચીત.એમના ગામના લોકો અને યુવાઓના વિચારો તેમજ ત્યાંની વાસ્તવિકતા સાંભળો.#વિકાસ_નહીં_વિનાશ_છે_આ #જોહાર #જય આદિવાસી#stepofinspiration

Posted by Mitranshu GAMIT – Mi2 on Sunday, January 20, 2019

SHARE WITH LOVE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published.