સુરત: માંડવી ધારાસભ્ય શ્રી આનંદ ચૌધરી નો આક્ષેપ આદિવાસી, દલિત, ઓબીસી અને સામાન્ય ગરીબ વર્ગના વિદ્યાર્થીને શીક્ષાથી વંચિત રાખવાનું સડયંત્ર

SHARE WITH LOVE
 • 173
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  173
  Shares

સુરત: માંડવી ધારાસભ્ય શ્રી આનંદ ચૌધરી નો આક્ષેપ આદિવાસી, દલિત, ઓબીસી અને સામાન્ય ગરીબ વર્ગના વિદ્યાર્થીને શીક્ષાથી વંચિત રાખવાનું સડયંત્ર

માનનીય શ્રી આનંદ ચૌધરી એ ગુજરાત રાજ્ય ના માનનીય શ્રી રાજ્યપાલ મહોદયને ખુલ્લો પત્ર લખી પોતાનો આક્રોસ વ્યક્ત કર્યો છે.

તેમને પોતાના પત્રમાં આદિવાસી, દલિત, ઓબીસી અને સામાન્ય ગરીબ વર્ગના વિદ્યાર્થીને શીક્ષાથી વંચિત રાખવાનું સડયંત્ર બાબતે જણાવ્યું છે. તેમને વધુમાં જણાવ્યું છે કે “ગુજરાત સરકારના કેહાવતા મૂળમાં માનવીય વિકાસ અને માનવીય મુલ્યો સ્થાપવામાં શિક્ષણની જરૂરિયાત પાયામાં રહીછે અને એજ પાયાની ગુજરાત સરકાર ઉપેક્ષા કરી રહી છે શિક્ષણ નો વ્યાપાર થઇ રહ્યો છે”


SHARE WITH LOVE
 • 173
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  173
  Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.