ભાજપા: ઓનલાઈન સદસ્યતા શું છે? જાણો

SHARE WITH LOVE
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

ઓનલાઈન સદસ્યતા અંગેની માહિતી , ૮૯૮૦૮૦૮૦૮૦ નંબર પર કોલ કરવાથી એક મેસેજ મળશે. જેમાં આપેલ લીંક પર ક્લિક કરવાથી ફોર્મ ખુલશે. જેમાં જરૂરી વિગતો ભરી સબમિટ કરવાથી કોઇપણ વ્યક્તિ ભાજપાનો પ્રાથમિક સભ્ય બની શકશે.

Like Us:


SHARE WITH LOVE
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.