શ્રી મોહનભાઈ ધંજીભાઈ ધોડિયા એમ.એલ.એ મહુઆ

SHARE WITH LOVE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

પાર્ટી: ભાજપ
પિતા : ધંજીભાઈ ધોડિયા
ઉંમર: 60
સરનામું: મુ. પો. અનેધારી, તા. વલોદ, જિ. તાપી
મતદાર તરીકે નામાંકિત નામ: 170 મહુવા (ગુજરાત) મતવિસ્તાર, ભાગ નં. 125 માં સીરીયલ નંબર 350 માં
ઇમેઇલ: [email protected]
સંપર્ક નંબર: 9925396355

સ્વયં વ્યવસાય: ખેડૂત
પત્ની નો વ્યવસાય: ખેડૂત 

SHARE WITH LOVE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published.