વિદ્યા સહાય યોજના (મફત સાયકલ)

SHARE WITH LOVE
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

 • વિહંગાવલોકન | ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓ દૂરના અંતરે આવેલી હોવાથી અનુસૂચિત જનજાતિના વિદ્યાર્થીઓમાં સામાન્યતઃ ધોરણ VIII નો અભ્યાસ પૂરો કર્યા પછી શિક્ષણ છોડી દેવાનું વલણ જોવા મળે છે.
 • ઉદ્દેશ | વિદ્યાર્થીનીઓએ ધોરણ VIII પછી પણ શાળાકીય શિક્ષણ ચાલુ રાખવા અને શાળા તેમના રહેવાના સ્થળથી થોડાક કિ.મી. દૂર હોય તો પણ અભ્યાસ ચાલુ રાખવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા.
 • પ્રારંભ | ૧૯૯૫
 • ભાગીદાર | કોઈ નહિ
 • ભૌગોલિક ભૂમિભાગ | તમામ જિલ્લાઓ
 • અપેક્ષિત લાભાર્થીઓ | ધોરણ IX માં અભ્યાસ કરવાનો ઈરાદો ધરાવતી તમામ આદિવાસી કન્યાઓ
 • પાત્રતા માટેના માપદંડ | આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે પરિવારની વાર્ષિક આવક ગ્રામીણ વિસ્તારમાં રુ.૨૭૦૦૦ સુધી અને શહેરી વિસ્તારમાં રુપિયા ૩૬૦૦૦ સુધીની હોવી જોઈએ.
 • આ યોજના હેઠળ મળતા લાભ | આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓનીને વિના મૂલ્યે સાયકલ ઉપલબ્ધ કરાય છે.
 • મુખ્ય સિધ્ધિ | પોતાના ઘરથી શાળા દૂરના અંતરે આવેલી હોય તો પણ વિદ્યાર્થીનીઓ અભ્યાસ પૂરો કરી શકે છે. છેલ્લાં સાત વરસમાં ૧.૯૩ લાખ કરતાં વધુ વિદ્યાર્થીઓને આ યોજનાનો લાભ મળ્યો છે.

આકૃતિ ૧ : લાભાર્થીઓની સંખ્યા

લાભાર્થીઓની સંખ્યા

આકૃતિ ૨ : ખર્ચ

ખર્ચ

SHARE WITH LOVE
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.