વિશ્વ આદિવાસી દિવસ ની જિલ્લા કક્ષાની ઉજવણી :ડોલવણ ખાતે કરવામાં આવી….

સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘ (UNO) દ્વારા ઘોષિત ૯મી ઓગષ્ટ વિશ્વ આદિવાસી દિવસ ની જિલ્લા કક્ષાની ઉજવણી આદિવાસી એકતા પરિષદ દ્વારા તાલુકો:ડોલવણ ખાતે

Read more