ભરૂચ કલેકટર કચેરી નો બાગ લોકોના આકર્ષણ નું કેન્દ્ર બન્યું

ભરૂચ કલેકટર કચેરી આગળ આવેલા ઈતિહાસીક બાગ કે જે પથરાયેલું છે ત્યાં ભરૂચ મેં. કલેકટર ડો. એમ. ડી. મોઢીયા તેમજ આર.એ.સી જે.ડી.પટેલ ની મેહનત થી કલેકટર કચેરી ની

Read more