ઝઘડિયાના રાજપારડી ખાતે આવેલ રાજ્ય સરકારના લિગ્નાઈટ પ્રોજેક્ટમાં વહીવટી બેદરકારીના કારણે હજારો ટન લિગ્નાઈટ પાણીમાં ડૂબ્યો.

જ્યાં ખાણકામ થતું હતું તેની નજીક ખાણકામ દરમિયાન નીકળેલ પાણીનું તળાવ બનાવવામાં આવ્યું હતું અને તેના નજીક જ ખાણકામ દરમિયાન

Read more