આદિવાસી ને લાગુ જમીન મહેસૂલ અધિનિયમ-૧૮૭૯ની કલમ ૭૩-એ, એએ, એબી, એસી, વગેરે ને નબળી પાડવામાં આવી રહી છે?

આદિવાસી ને લાગુ જમીન મહેસૂલ અધિનિયમ-૧૮૭૯ની કલમ ૭૩-એ, એએ, એબી, એસી, વગેરે ને નબળી પાડવામાં આવી રહી છે તેમ દેખાય રહ્યું છે. કલમ

Read more

જમીન લે-વેચ પહેલા ગ્રામસભામાં ચર્ચા થશે

મહેસૂલ વિભાગના નવા પરિપત્રથી આદિવાસીઓની જમીનોના વેચાણ સોદાઓ અને જમીનની તબદીલીમાં બ્રેક લાગશે   ગુજરાત સરકારે આદિવાસીઓની જમીનોને તબદીલ થતી અટકાવવા

Read more