ધોરણ 7ના પાઠ્યપુસ્તકમાં આદિવાસી એથ્લેટિક્સ બાબતે થયેલી ભૂલ સુધારવા આદેશ, ભૂલ સુધારવાનો ખર્ચ કોણ ભોગવશે?

ધો-7ના પુસ્તકમાં થયેલી ભૂલને સુધારવા કરાયો આદેશ સરિતા ગાયકવાડની જગ્યાએ વનિતા ગાયકવાડ છપાયું હતું પાઠ્યપુસ્તક મંડળ દ્વારા તમામ DPEOને  ભુલને

Read more