ખોટા આદિવાસી પ્રમાણ પત્રો #આદિવાસી

સરકાર શ્રી દ્વારા જે ચારણ, ભરવાડ, રબારી વગેરેને હવે થી આદિવાસી પ્રમાણ પત્રો ન અપાય અને ભવિષ્યમાં કોય ગેરરીતી ના

Read more

મહુવામાં આદિવાસી સમાજ નો ઐતિહાસિક પ્રોગ્રામ

ફરી એક વાર મહુવામાં ઐતિહાસિક પ્રોગ્રામ ને સફળ બનાવવા માટે મારા તમામ આદિસીઓ ને મહુવા આદિવાસી પંચ તરફ થી આભાર

Read more