ગુન્ડા ધૂર – Gunda Dhur

ગુન્ડા ધૂર હાલના છત્તીસગઢમાં બસ્તર જિલ્લાના ગામ નથનાર ગામના આદિવાસી નેતા હતા. તે બસ્તરમાં કેન્જર વનના ધુરાવાસના 1910 ના બળવા

Read more