બુલેટ ટ્રેન માટે જમીન આપવા ખેડૂતોની ચોખ્ખી ના, અધિકારીઓને ફરી તગેડી મુક્યા

હાઈ સ્પીડ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ માટેની જમીન સંપાદનના ભાગરૂપે જંગલ વિભાગના અધિકારીઓ સંપાદન હેઠળની જમીનમાં સાગ અને ખેર જેવા ઇમારતી

Read more