ચંદ્રિકાબેન બારીયા: આજે હું ધારાસભ્ય તરીકે નથી આવી મારા સમાજને ટેકો આપવા આવી છું.

ચંદ્રિકાબેન ને જણાવ્યું હતું કે આજે હું ધારાસભ્ય તરીકે નથી આવી મારા સમાજને ટેકો આપવા આવી છું. જે ખોટા દાખલા

Read more

ગરબાડા આદિવાસી સ્ત્રી MLA ચંદ્રિકાબેન બારીયા પણ ગાંધીનગર સત્યાગ્રહ છાવણીએ પહોચ્યા.!

Like Us: ગરબાડા આદિવાસી સ્ત્રી MLA ચંદ્રિકાબેન બારીયા પણ ગાંધીનગર સત્યાગ્રહ છાવણીએ પહોચ્યા.!! તેમને આનાવ્યું છે કે મારા માટે પક્ષ

Read more