છોટુભાઈ વસાવા: ઝગડિયા સહીત ભરૂચ જીલ્લામાં ગેરકાયદેસર ખનન થાય છે, ઝગડિયા માં ૭૦૦ એકડ ગૌચર ની જમીન પર દબાણ

ભરૂચ : છોટુભાઈ વસાવાએ ભરૂચ સાંસદ મનસુખભાઈ વસાવા એ અપાયેલ આવેદન પત્ર બાબતે જણાવ્યું કે… ભરૂચ : ઝગડિયા માં ૭૦૦

Read more