અમદાવાદ થી રાજસ્થાન ચાલતા જતા 700 જેટલા શ્રમિકોને નાયબ મુખ્ય મંત્રી નીતિનભાઈ પટેલે વ્યવસ્થા કરી

અમદાવાદ થી રાજસ્થાન ચાલતા જતા 700 જેટલા શ્રમિકોને જોઈ માન. નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીતિનભાઈ પટેલે તરત જ માન. ગૃહમંત્રીશ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા

Read more