ભીલ રાજવીઓની શૌયગાથાને રજૂ કરતા ડાંગ દરબારનો આરંભ

ડાંગ જીલ્લાનો ઐતિહાસિક ધરોહર રાજવીઓની શૌર્યગાથાઓનો ઇતિહાસ ધરાવતો ડાંગ દરબાર ૨૦૨૦ની શોભાયાત્રાનું આહવા સેવાસદન ખાતે આરોગ્ય મંત્રી કુમાર કાનાણી અને

Read more