લોકડાઉન વચ્ચે CBSE ધોરણ 10 અને ધોરણ 12ની પરીક્ષાની તારીખો થઈ જાહેર, જુલાઈમાં લેવાશે

CBSE ધોરણ 10 અને ધોરણ 12ની પરીક્ષાની તારીખો થઈ જાહેર 1થી 15 જુલાઈમાં લેવાશે આ પરીક્ષા માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રીએ

Read more

LRD મામલે ભાજપના નેતા અલ્પેશ ઠાકોર, પોતાની જ સરકાર પાસે કરી આવી માગ

LRD ભરતી મુદ્દે હવે અલ્પેશ ઠાકોર આખરે મેદાને આવ્યા છે. અલ્પેશ ઠાકોરે તારીખ 1-8-2018નો ઠરાવ રદ કરવાની માગ કરી છે.

Read more