પોલીસ તમારી ફરીયાદ લખવાની ના પાડે તો તેને બે વર્ષની સજા થઈ શકે છે, ભારતીય દંડ સંહિતા કલમ – ૧૬૬ મુજબ

કોઈપણ ઘટના – ગુનો બને અને પોલીસ સ્ટેશને અધિકારી પાસે ફરીયાદ લખાવવા જાઓ ત્યારે પોલીસ અધિકારીઓ નાગરિકોની ‘પ્રથમ માહિતી’ એટલે

Read more