ધારાસભ્ય અનંત પટેલે: સરકાર શ્રી ને કેવડીયા માં ૬ ગામો ખાલી કરાવાં મુદ્દે અત્યંત આક્રોશ સાથેનો ખૂલ્લો પત્ર

વાંસદા (Vasada ) મતદાન વિભાગ ના ધારાસભ્ય અનંત પટેલે (MLA Anant Pate): સરકાર શ્રી ને કેવડીયા માં ૬ ગામો ખાલી

Read more