શિક્ષણ વગરનો માણસ પશુ સમાન છે:આદિજાતી મંત્રીગણપતસિંહ વસાવા

વિદ્યાનું મંદિર શાળા એ તો ગામનું ઘરેણું છે. શિક્ષણ વિના કોઈપણ સમાજનો વિકાસ શક્ય નથી.શિક્ષણ વિનાનું બાળક એટલે પાંખ વિનાનું

Read more