અધ્યક્ષ શ્રી અનુસુચિત જન જાતિ કલ્યાણ સમિતિ મોહનભાઈ ઢોડિયા ને GMDC અને ઝગડિયા તાલુકામાં ચાલતા ખનન બાબતે રજૂઆત

મોહનભાઈ ઢોડિયા (Mohan Dhodiya MLA) અધ્યક્ષ અનુસુચિત જન જાતિ કલ્યાણ સમિતિ ધારાસભ્ય ભાજપા, ૧૭૦ – મહુવા શ્રી ને સ્થાનિક લોકોએ

Read more