મોદી નારાજ, કેવડીયાના કાર્યક્રમથી મંત્રી-ભાજપ ના નેતા ઓને દુર રખાયા કેમ?

મોદી નારાજ, કેવડીયાના કાર્યક્રમથી મંત્રી-ભાજપ ના નેતા ઓને દુર રખાયા કેમ? હકીકત શું? માત્ર પેટા ચુંટણી ના પરિણામ ના કારણે?

Read more

मोदी के भाषण के दौरान हिरासत में लिए गए कई आदिवासी

Like Us: प्रदर्शन जिन लोगों से स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी बनाने के लिए ज़मीनें ली गईं वे प्रदर्शन कर रहे हैं.

Read more