વલસાડ જીલ્લા ના કપરાડા ખાતે મુખ્યમંત્રી શ્રી કિસાન સહાય યોજના સંદર્ભ મા જાગરુતતા કાયઁક્રમ

આજરોજ વલસાડ જીલ્લા ના કપરાડા ખાતે મુખ્યમંત્રી શ્રી કિસાન સહાય યોજના સંદર્ભ મા જાગરુતતા કાયઁક્રમ યોજાયો આ કાયઁક્રમ મા મંત્રી

Read more

આદિજાતિ વિકાસ મંત્રી: રમણલાલ પાટકર ની હરિનામ સપ્તાહ કાર્યક્રમ માં વિસેસ ઉપસ્થિતિ : વલસાડ

વધુમાં , દામીની મહિલા ફાઉન્ડેસન, દમણ ના સંચાલક શ્રીમતિ સિમ્પલબેન કાટેલા, સુમનબેન પટેલ, સહિત ની આગેવાન બહેનો દ્રારા દમણમા યોજાનાર

Read more