ડો. ભાવિન વસાવા એ SOU વિધેયક રદ કરવા કેવડિયામાં થયેલ ફેન્સીંગ હટાવવા વગેરે બાબતે રાષ્ટ્રપતિ , પ્રધાન મંત્રી સહીત ને લેખીત રજૂઆત કરી

ડો. ભાવિન વસાવા એ SOU વિધેયક રદ કરવા કેવડિયામાં થયેલ ફેન્સીંગ હટાવવા તથા  આદિવાસી પર થયેલ અત્યાચાર બાબતે  રાષ્ટ્રપતિ ,

Read more