ગુજરાત ના ૨૭ આદિવાસી ધારાસભ્યો રાજી નામા આપે, કાંતો સમાજ માટે ના પ્રશ્નો ઉપર અવાજ ઉપાડે

આદિવાસી સંગઠનો  એ  વિધાનસભા સત્રમાંં બિન આદિવાસી ને અપાયેલા ખોટા જાતિના પ્રમાણ પત્રો, કેવડિયા, ભારત માલા પ્રોજેક્ટ,આદિવાસી વિસ્તાર માં ચાલતા

Read more

આદિવાસી ઓલમ્પિક ગોલ્ડ મેડલ મેળવનાર હોકી કેપ્ટન – Jaypalsinh Munda Adivasi

myadivasi: Jaypalsinh Munda Adivasi આદિવાસી ઓલમ્પિક ગોલ્ડ મેડલ મેળવનાર હોકી કેપ્ટન – Jaypalsinh Munda   આજે હું તમને એક વાર્તા

Read more

Adivasi ભારત ના આદિવાસી

આદિવાસી (Adivasi) ગુજરાત મુખ્ય લેખ: ગુજરાતમાં અનુસૂચિત જનજાતિની સૂચિ અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિના આદેશો (સુધારો) અધિનિયમ, 1976 અનુસાર ભિલ,

Read more