આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ: વિવિધ યોજનાઓ માટે અરજીપત્રકો

અનુ. ક્ર. અરજીપત્રકો ૧ MBBS વિદ્યાર્થીઓ માટેનું ફોર્મ[Gujarati] [55 KB] ૨ પોસ્ટમેટ્રીક શિષ્યવૃતિ યોજના (બીસીકે ૬.૧)[English] [2248 KB] Post Metric

Read more

LIC लाया धमाकेदार ऑफर, 1300 रुपए निवेश कर पा सकते हैं 63 लाख और मोटी पेंशन

दरअसल आप एलआईसी की जीवन उमंग पॉलिसी के जरिए हर महीने 1302 रुपए रुपए जमाकर अपने परिवार के लिए 63

Read more

ઓન લાઈન આર.ટી.આઈ online RTI

ઓન લાઈન આર.ટી.આઈ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો ભારત સરકારે દેશમાં વધતા ભ્રષ્ટાચારને રોકવા માટે એક અધિનિયમ ઘડ્યો છે. માહિતીના

Read more

અરજી પત્રકો

અરજી પત્રકો લક્ષિત જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા હેઠળ નવા રેશનકાર્ડ માટેની અરજી (એ.પી.એલ) શિક્ષિત બેરોજગાર યુવાનો માટે વડાપ્ર્રધાનશ્રીની રોજગાર યોજના નીચે

Read more