દેવભૂમિ દ્વારકા જીલ્લાના ગામેથી બોગસ રોયલ્ટી પાસ પર થતી ખનીજ ચોરી

કલ્યાણપુરના ગાંગડી અને ગાંધવી ગામેથી બોગસ રોયલ્ટી પાસ પર થતી ખનીજ ચોરી ઝડપાઇ : ખનીજ ચોરીમાં સંડોવાયેલ 9 વ્યક્તિ સામે

Read more