ગુજરાત: સાંસદ શ્રી અને ધારા સભ્ય શ્રી ના સરનામાં, ફોન નંબર, ઈ-મેલ

MP Bharuch Shri Mansukhbhai D Vasava Rajendra Nagar Society, Jalaram Road, At and Po: Rajpipla, Distt. Narmada, Gujarat Mo. 9868180050

Read more

ભરૂચ માં ભભૂકી આગ! બે આદિવાસી નેતા માં જાણો શું થયું?

કહેવત છે ને મોટા મોટા ની લડાઈ માં આદિવાસી સમાજ ના લોકોના છોતરા નીકળે.? આદિવાસી સાંસદ શ્રી મનસુખભાઇ વસાવા અને

Read more

ગણપતસિંહ વસાવા – Ganpatsinh Vasava MLA Mangrol – Minister of Gov. of Gujarat

માનનીય ગણપતસિંહ વસાવા (Ganpatsinh Vasava) નો રાજકીય પ્રવાસ ૧૯૯૫માં ભારતીય જનતા પાર્ટીથી શરુ થયો હતો. ભારતીય જનતા પાર્ટીની વિચારસરણી અને

Read more

અરવિંદભાઈ છોટુભાઈ પટેલ એમએલએ Dharampur ગુજરાત

પાર્ટી: ભાજપ પિતા: પટેલ નાનાભાઈ ઉંમર: 50 સરનામું: વિલેદ દાદી ફડિયા, કાકાડુઆ, તાલ ધરમપુર, જિ. વલસાડ મતદાર તરીકે નામાંકિત નામ:

Read more

પી ડી વસાવા – પ્રેમસિંહભાઈ દેવજીભાઈ વસાવા એમએલએ નર્મદા, MLA પી.ડી.વસાવા

MLA પી.ડી.વસાવા નાંદોદ (એસટી) (નર્મદા) પક્ષ: INC કોંગ્રેસ  પિતા: દેવજીભાઈ વસાવા  ઉંમર: 72 સરનામું: ભોજપુર, હજરપુરા, નાંદોદ, ડિ. નર્મદા નામ

Read more

મહેશભાઈ છોટુભાઈ વસાવા એમએલએ ડેડીયાપાડા

ડેડીયાપાડા (એસટી) (નર્મદા) પક્ષ: બી.ટી.પી ભારતીય ટ્રાયબલ પાર્ટી  પિતા: છોટુભાઈ વસાવા ઉંમર: 43 સરનામું: માલજીપુરા, પોસ્ટ-ધારોલી, તાલુકા-ઝાગડીયા, ભરચ મતદાર તરીકે

Read more

શ્રી શૈલેશભાઈ ભાભોર એમ.એલ.એ લીમખેડા Shailesh Bhabhor MLA Limkheda

Sailesh Bhabhor શૈલેષભાઈ ભાભોર તાલુકો:લીમખેડા પાર્ટી: ભાજપ પિતા : સુમનભાઈ ઉંમર: 37 સરનામું: દાસ, તા. સિંગવાડ, જિ. દાહોદ મતદાર તરીકે

Read more

રમેભભાઈ ભુરાભાઈ કટારા એમ.એલ.એ ફતેપુરા

પાર્ટી: ભાજપ પિતા : ભુરાભાઈ ઉંમર: 37 સરનામું:મુ. હિંગલા, મુ. સાગપદપદ,તા ફેટપુરા, જિ. દાહોદ – 38 9 190 મતદાર તરીકે

Read more

કુબેરભાઈ મનસુખભાઈ ડીન્ડોર એમ.એલ.એ સંત્રામપુર

પાર્ટી: ભાજપ પિતા : મનસુખભાઈ ડીન્ડોર ઉંમર: 46 સરનામું: ભંડારા, સંતરામપુર, મહિશગર મતદાર તરીકે નામ નોંધાયેલ: 123-સંતરામપુર (ગુજરાત) મતક્ષેત્ર, ભાગ

Read more

શ્રી અભેસિંગ મોતીશીહ તડવી એમ.એલ.એ સંખેડા

સંખેડા (એસટી) પાર્ટી: ભાજપ પિતા : મોતિભાઈ રાયજીભાઈ ઉંમર: 56 સરનામું: દેસાઇ શેરિ, મુ.પો.તા. સંખેડા, જિ. વડોદરા મતદાર તરીકે નામ

Read more

શ્રી મોહનભાઈ ધંજીભાઈ ધોડિયા એમ.એલ.એ મહુઆ

પાર્ટી: ભાજપ પિતા : ધંજીભાઈ ધોડિયા ઉંમર: 60 સરનામું: મુ. પો. અનેધારી, તા. વલોદ, જિ. તાપી મતદાર તરીકે નામાંકિત નામ:

Read more

શ્રી નરેશભાઈ મગનભાઈ પટેલ એમ.એલ.એ ગણદેવી

પાર્ટી: ભાજપ પિતા : મગનભાઈ કલ્યાભાઇ પટેલ ઉંમર: 49 સરનામું: મોજે રૂમાલા, કોળીવાડ, ચિખલી, નવસારી મતદાર તરીકે નામ નોંધાયેલ: 177-વાંસદા

Read more

શ્રી રમણલાલ નાનુભાઈ પાઠકર એમ.એલ.એ.ઉમરગામ

પાર્ટી: ભાજપા  પિતા : નાનુભાઈ પાઠકર ઉંમર: 60 સરનામું: વી.ઈ.લ .: ઘોડીપાડા, સંજાન, ઉમરગામ, વાલસાદ મતદાર તરીકે નામાંકિત નામ: 182-ઉમરગામ

Read more