રાજ્ય કક્ષાનું આદિવાસી સાંસ્કૃતિક એકતા મહાસંમેલન – ડો દયારામ વસાવા

SHARE WITH LOVE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

01/01/2019
રાજ્ય કક્ષાનું
#આદિવાસી સાંસ્કૃતિક એકતા મહાસંમેલન
#આદિવાસી એકતા પરિષદ ગુજરાત રાજ્ય
ગામ-કોલવાણ,તાલુકો-સાગબારા
#જય_આદિવાસી*🏹🌱🌿💪🏻

Dr Dayaram Vasava


SHARE WITH LOVE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published.